+420 222 521 301


Lazarská 6/11, 128 00 - Praha 2, CZ

Terms & Conditions

Privacy Policy
Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využívaním našich služeb, při podpoře naší činnosti, účastí na našich akcích a programech či používáním webové stránky www.interserve.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost správce vůči našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 13 Nařízení.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je Interserve k.s., se sídlem Praha 2 – Nové Město, Lazarská 11/6, PSČ 120 00, IČO: 282 50 214,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A60267(dále též jako „Správce“).

Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše jednotlivé služby i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

 1. bez souhlasu

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě:

  1. smlouvy či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody, což zahrnuje zejména potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání služeb, naši komunikaci ohledně stavu objednávky, reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad, atd.;
  2. platných právních předpisů(například v oblasti daňové další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy;
  3. našeho oprávněného zájmu, kterým je:
   • náš zájem Vás informovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám cílenou a relevantní nabídku služeb – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby, které Vás mohou zajímat či které jste u nás poptávali – (přímý marketing);
   • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci- tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek;
   • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb;
   • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychomzamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv.

   Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. POKUD SE ZPRACOVÁNÍM NESOUHLASÍTE, MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A MY PROVEDEME ODPOVÍDAJÍCÍ POSOUZENÍ A PŘÍPADNĚ OSOBNÍ ÚDAJE PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT.

   PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

 2. se souhlasem

  V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. 

  Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 1. Základní identifikační údajeZákladní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, pokud podnikáte obchodní firma, IČO a sídlo.
 2. Kontaktní údajeMezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), e-mail, telefon.
 3. Fakturační údajeJedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen služeb a dodávek.
 4. Informace ze záznamů telefonických hovorů či emailové komunikacenebo jiné interakce s Vámi
 5. Technická data:automaticky sbírané informace o návštěvách naší webové stránky a o zdrojích, připojení– zejména informace týkající se lokace, IP adresy, operačního sytému, který využíváte, typu Internetového prohlížeče.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím našich zaměstnanců i zpracovatelů. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví apod.).

Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas (Vaše osobní údaje musíme zpřístupnit v rámci plnění našich závazků vyplýváních ze smlouvy, kterou spolu uzavíráme),
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání).
 • provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel.

Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako Správci můžete uplatnit: Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. 

Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajůPplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, nás můžete kontaktovat písemně info@interserve.cz

Platnost a aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme a proto můžeme čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na naší Webové stránce.

Would you like to get more information or an indicative offer?

In Interserve, k.s. we are always ready to fulfill your requests.